Rywalizacja w Revelation Online

A Section for Television, Movies, Anime, and any other form of Video based Entertainment

Rywalizacja w Revelation Online

Postby playerhot » Sat Apr 29, 2017 3:49 am

Rywalizacja w Revelation Online, czyli nieco o PvP

W Revelation Online b?dzie kilka ró?nych rodzajów rywalizacji pomi?dzy graczami. W grze dost?pnych b?dzie 12 regionów, nad którymi w?adz? mog? przej?? gildie. W tym celu zawodnicy stocz? cheap revelation online gythil pomi?dzy sob? drobne potyczki oraz wezm? udzia? w pojedynkach na wielk? skal?. Moc nadana graczom dzi?ki skrzydlatym wierzchowcom mo?e pos?u?y? w walce w przestworzach i pod wod?. Wszystkie te mo?liwo?ci prezentuje nowy zwiastun:

Opcje PvP w Revelation Online obejmuj?:

Otwarty ?wiat PvP: Po osi?gni?ciu 40 poziomu gracze otrzymaj? mo?liwo?? wej?cia do otwartego ?wiata PvP, w którym mog? pojedynkowa? si? z innymi graczami, tropi? i usuwa? z?oczyńców, m?ci? poleg?ych przyjació? lub, wspólnie ze sprzymierzeńcami, broni? rzadkich stworów. Mog? tak?e wypowiada? w?asne wojny, ale musz? uwa?a? na system kar. System ten mo?e spowodowa?, ?e gracze zabijaj?cy innych w niehonorowy sposób mog? straci? pewne przedmioty po buy revelation online gythil , jak sami zgin?. Jest to system wysokiego ryzyka i wysokich nagród.

Areny i pola walki: Areny dost?pne s? tylko dla najlepszych graczy ze wszystkich serwerów, którzy mog? walczy? przeciwko sobie w systemie 3 na 3. Po zakończeniu sezonu gladiatorzy zabior? ze sob? do domu nagrody, tytu?y i miejsca w rankingach. Pola walki równie? rz?dz? si? swoimi prawami i obejmuj? zró?nicowane mapy na 10 vs. 10, 20 vs. 20, a nawet 30 vs. 30 graczy.

Walki gildii i obl??enie zamku: Gildie mog? codziennie stan?? w szranki i wybra? wielko?? toczonych walk, od ma?ych potyczek a? po wojny 50 na 50. Walka o jedn? z twierdz w Nuanor mo?e przybra? ogromne rozmiary. Setki graczy mog? obra? pozycje obronne na wa?ach lub atakowa? fort rami? w rami? z przyjació?mi z gildii.

Zapisy do bety revelation online imperial coins wci?? trwaj?. Jak my?licie, gra oka?e si? hitem?See more of these by our playerhot online center now... come on, so thanks!
playerhot
Registered User
 
Posts: 76
Joined: Wed Jul 01, 2015 9:54 am

Return to TV & Movies

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron